Missie

Waarom we bestaan

Stichting Moeras is opgericht door een aantal bezorgde mensen uit het Reeuwijkse plassengebied. Er zijn vele belangenbehartigers in het gebied, die zeggen op te komen voor de natuur, maar die ook tegelijkertijd opkomen voor andere belangen, zoals die van de watersport of bewoners. De natuurwaarden spelen dan al snel een ondergeschikte rol. Stichting Moeras behartigt alleen de belangen van de natuur en zal zonder het afwegen van andere belangen dan de natuur haar doel nastreven.

Visie

Wat we willen

De stichting wil het behouden van de natuur op twee manieren bereiken. Ten eerste zichtbaar maken wat overheidsbeleid in de afgelopen decennia betekend heeft voor de natuur. Door vergelijkingen van toen en nu met beeldmateriaal inzichtelijk maken hoe de natuur langzaam teruggedrongen wordt door andere functies in het gebied. Hiermee wordt beroep gedaan op de publieke opinie. Ten tweede door middel van procederen tegen verleende vergunningen die indruisen tegen het behoud van natuur inzichtelijk maken in hoeverre de wetgeving effectief is om natuur te behouden.